Καριέρα & Ανθρώπινο Δυναμικό
Member of Delphi Alliance

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. στελεχώνεται από πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος καθώς επίσης και άτομα με μεταπτυχιακούς τίτλους ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.

Δεδομένου ότι το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας καθορίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η HBP Α.Ε. δίνει προτεραιότητα στη διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της, έτσι ώστε να παρέχονται άριστες επαγγελματικές υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες της.

Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η εταιρεία έχει επιλέξει άτομα με ακεραιότητα χαρακτήρα, αρτιότητα γνώσεων, ομαδικό πνεύμα, υψηλές φιλοδοξίες και υπευθυνότητα. Η εσωτερική οργανωτική δομή της εταιρείας ακολουθεί τις κατωτέρω διαβαθμίσεις:

Assistant
Assistant Manager
Manager
Partner

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νεοπροσληφθέντων στο ελεγκτικό επάγγελμα μελών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΙΕΣΟΕΛ ή του ACCA προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματικό τίτλο σπουδών.

Καριέρα

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. είναι ελληνική ελεγκτική εταιρεία μέλος της Delphi Alliance, μιας δικτύωσης με μέλη διακεκριμένες συνεργαζόμενες εταιρείες που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Remember: It is important to choose the right size of firm for you...

Η εύρεση εργασίας είναι μία διαδικασία που προϋποθέτει συνειδητή επιλογή αφενός του επαγγέλματος και αφετέρου της εταιρείας στην οποία θα σταδιοδρομήσεις. Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι επάγγελμα καριέρας με αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο γνώσεων, αλλά και με δυνατότητες εξέλιξης. Για την εκπλήρωση των προσδοκιών σου είναι σημαντική η επιλογή της κατάλληλης εταιρείας, στην οποία θα ενσωματωθείς αλλά και θα αναδειχθείς.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η επαγγελματική εμπειρία και γνώση που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από μία μεσαίου μεγέθους εταιρεία, όπως η HBP Oρκωτοί Ελεγκτές Λογιστές A.E., είναι υψηλού επιπέδου καθώς έχει τα κάτωθι συγκριτικά πλεονεκτήματα:

Εύρος Αντικειμένου

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των μεσαίου μεγέθους ελεγκτικών εταιρειών είναι ότι παρέχουν στα μέλη τους τη δυνατότητα συμμετοχής σε projects διαφορετικού αντικειμένου και έκτασης, αποφεύγοντας τη συστηματικοποίηση της εργασίας και δίνοντας κίνητρα για περαιτέρω κατάρτιση.

Επιπλέον η διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ανατεθέντων έργων είναι μικρότερη σε εταιρείες μεσαίου μεγέθους λόγω της διαφορετικότητας των πελατών σε μέγεθος και αντικείμενο, γεγονός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση διάφορων καταστάσεων και προβλημάτων.

Ο βαθμός προσωπικής ανάμιξης στο εκάστοτε αντικείμενο εργασίας συμβάλλει στην υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων στο χώρο μελών, τα οποία ενθαρρύνονται από τα πρώτα τους βήματα να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στην ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου.

Κατά συνέπεια παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του συνόλου ενός έργου (όχι ενός μόνο μέρους αυτού) και η προσωπική συμμετοχή αναγνωρίζεται και αξιολογείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Αναληψη Ευθυνων
Προσωπική Επαφή

Το περιβάλλον εργασίας σε εταιρείες μεσαίου μεγέθους και η προσωπική επαφή των Ορκωτών Ελεγκτών με όλους τους υπαλλήλους ενισχύουν το ομαδικό πνεύμα, που απαιτείται, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες των πελατών τους για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αποφεύγοντας χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Επιπλέον, η ύπαρξη σύνθετου οργανογράμματος είναι προαιρετική καθώς υπάρχει άμεση επαφή και συνεργασία των μελών ανεξαρτήτως διαβαθμίσεων με τους Partners, οι οποίοι δύναται να αξιολογούν τη συμβολή καθενός ξεχωριστά και να καθοδηγούν – συμβουλεύουν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μέλους.

Εάν επιθυμείτε να εργασθείτε στην εταιρεία μας, μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@e-hbp.gr