Εταιρεία
Member of Delphi Alliance

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (δ.τ. HBP A.E.) είναι μια ταχύτατα ανερχόμενη εταιρεία όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το πλήθος των πελατών και το ανθρώπινο δυναμικό της. Κύριο στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση των αναγκών των πελατών της, της αγοράς μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται, των στόχων και δυνατοτήτων τους καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η HBP ΑΕ αποτελεί ανεξάρτητο μέλος της Delphi Alliance στην Ελλάδας. H Delphi Alliance είναι ένα δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών σε όλο τον κόσμο, που διακρίνονται στους τομείς δραστηριοποίησης τους στη χώρας τους, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Ποιοι Ειμαστε

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006, βάσει του Π.Δ. 226/1992, από τους Χαράλαμπο Μπιλλίνη και Βασιλική Πασχαλίδου, δύο αναγνωρισμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), με υψηλή επαγγελματική εμπειρία και προσόντα διακριτά σε κάθε επίπεδο απασχόλησης, ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους.

Στη συνέχεια η εταιρεία πλαισιώθηκε από νέα ταλαντούχα στελέχη με διαφορετικό και σημαντικό background. Στα στελέχη αυτά η εταιρεία επενδύει με συνεχή εκπαίδευση, προκειμένου οι γνώσεις τους να είναι πάντα ενημερωμένες με τις τελευταίες ισχύουσες διατάξεις σε λογιστικά, ελεγκτικά, χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα.

Η εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ασκείται από τους δύο ιδρυτές-μετόχους της εταιρείας Χαράλαμπο Μπιλλίνη και Βασιλική Πασχαλίδου.

Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο International Standard on Quality Control 1.

Οι μέτοχοι  της εταιρείας έχουν ευθύνη για την εξασφάλιση των εξής:

  • Ποιότητας του ελεγκτικού έργου
  • Ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και εχεμύθειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
  • Διαχείρισης του κινδύνου (Risk Management)
  • Συμμόρφωσης όλων των συνεργατών της εταιρείας με τους νόμους/κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Όραμα και Στρατηγική

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών με υψηλά πρότυπα τεχνικής επάρκειας, συνοδευόμενα από την επιβαλλόμενη επιμέλεια, ευσυνειδησία και αξιοπιστία. Παράλληλα με την εφαρμογή κατάλληλων μεθοδολογιών είναι σε θέση να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις κατά περίπτωση ανάγκες των πελατών της.

Η δοκιμασμένη επαγγελματική διαδρομή των ιδρυτικών μελών της, η επιτυχημένη επάνδρωσή της με άρτια καταρτισμένο και συνεχώς ενήμερο προσωπικό και η σύγχρονη αντίληψη λειτουργίας της, διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αποτελεσματικότητά της.

Διεθνές δίκτυο

Η HBP ΑΕ είναι ανεξάρτητο μέλος της Delphi Alliance στην Ελλάδα. Η HBP ΑΕ εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και απολαμβάνει τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή τη σχέση.

Η Delphi Alliance είναι ένα δίκτυο συνεργαζομένων εταιρειών σε όλο τον κόσμο, που διακρίνονται στους τομείς δραστηριοποίησης τους στη χώρα τους, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως Λογιστική, Ελεγκτική, Υπηρεσίες Φορολογίας Εισοδήματος, Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική, Συμβουλευτική Διοίκησης, Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, Νομικές υπηρεσίες και Εκκαθαρίσεις, Συμβουλευτική Καταπιστεύματος, Πληροφορική, Μάρκετινγκ & Διαφήμιση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Ακίνητα, Υποβολή Εκθέσεων, Μετάφραση και Διερμηνεία, Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση. Το πεδίο εφαρμογής του Δικτύου συνεργαζόμενων εταιρείων είναι να συνδέσει καταξιωμένους επαγγελματίες από δώδεκα διαφορετικούς κλάδους υπηρεσιών σχετιζόμενες με την επιχειρηματικότητα της χώρας και παγκόσμια ώστε να δημιουργήσει συνέργειες, ευκαιρίες, γνώση και ενημέρωση προκειμένου να αποκτηθεί η βέλτιστη επαγγελματική κρίση και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελάτων. Το όραμα της Delphi Alliance είναι να γίνει το πρώτο παγκόσμιο δίκτυο συνεργαζομένων εταιριών, πολλαπλών επαγγελματικών τομέων δραστηριοποίσης που παρέχει συνέργειες και ευκαιρίες στα μέλη του, βοηθώντας τα να αναπτυχθούν παγκοσμίως. Πρoσφέρει την ευκαιρία στα μέλη της, να ανταγωνιστούν πολυεθνικές εταιρείες για παγκόσμιες και τοπικές αναθέσεις διαφορετικής φύσης, παραμένοντας ανεξάρτητες εταιρείες που μοιράζονται γνώση και πόρους μέσω της Delphi Alliance.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.  έχει την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία να παρέχει υψηλής ποιότητας ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στο αντικείμενο δραστηριοτήτων των πελατών της που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας όπως Βιομηχανία, Εμπόριο, Τουρισμός & Εστίαση, Παροχή Υπηρεσιών, Ναυτιλία κ.α.

Βιομηχανία
Υγεία
Εμπόριο
Ενέργεια & Φυσικοί Πόροι
Τουρισμός - Ξενοδοχεία
Δημόσιος Τομέας
Τεχνολογία
Τεχνικές - Κατασκευαστικές Εταιρείες
Nαυτιλία
Εστίαση
Εκπαίδευση
Παροχή Υπηρεσιών