Υπηρεσίες
A Morison KSi Partner

Η εταιρεία «HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» εξασφαλίζει στα μέλη της διαρκή υποστήριξη και τεχνογνωσία και εγγυάται την ανταπόκριση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνουν.

Στα πλαίσια αυτά παρέχει:

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 • Τακτικοί Έλεγχοι Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Έλεγχοι ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Έλεγχοι για την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο
 • Έλεγχοι ειδικών αντικειμένων
 • Έλεγχοι επιδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Διαχειριστικοί Έλεγχοι
 • Λοιποί Έλεγχοι και Πιστοποιήσεις

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

 • Σύμβουλοι σε θέματα εσωτερικού ελέγχου
 • Αποτίμηση αξίας εταιρείας
 • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Η άσκηση έργου εκκαθαριστή, προσωρινού επιτρόπου και συνδίκου πτώχευσης
 • Έλεγχοι – εκθέσεις για συγχωνεύσεις, αποσχίσεις και εξαγορές
 • Business Plan

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Φορολογικές Συμβουλές
 • Φορολογική αξιοποίηση αναπτυξιακών νόμων
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων και παραλείψεων
 • Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης
 • Γνωμοδοτήσεις για φορολογικά θέματα

Περισσότερες Πληροφορίες

Για συμπληρωματικές υπηρεσίες επικοινωνείστε μαζί μας

Καλέστε μας

το τηλέφωνό μας είναι το: 210 2776496

Στείλετε μας

το email μας είναι: info@e-hbp.gr

Επισκευθείτε μας

τα γραφεία μας είναι στην Νέα Ιονία, Ιφιγένειας 81 (ραντεβού)