Υπηρεσίες
A Morison KSi Partner

Υπηρεσίες

Η εταιρική διακυβέρνηση της HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ασκείται από τους δύο ιδρυτές – μετόχους της εταιρείας, Χαράλαμπο Μπιλλίνη και Βασιλική Πασχαλίδου. Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1.

Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν ευθύνη για την εξασφάλιση των εξής:

 • Ποιότητας του ελεγκτικού έργου
 • Ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας & εχεμύθειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
 • Διαχείρισης του Κινδύνου (Risk Management)
 • Συμμόρφωσης όλων των συνεργατών της εταιρείας με τους νόμους/κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Υπηρεσίες

Η εταιρεία «HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» εξασφαλίζει στα μέλη της διαρκή υποστήριξη και τεχνογνωσία και εγγυάται την ανταπόκριση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνουν. Στα πλαίσια αυτά παρέχει:

Έλεγχοι & Διασφαλίσεις
Assurance Services

 • Τακτικοί Έλεγχοι ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Τακτικοί Έλεγχοι ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Επισκόπηση ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Φορολογικοί Έλεγχοι για έκδοση Ετήσιων Φορολογικών Πιστοποιητικών
 • Διαχειριστικοί Έλεγχοι
 • Έλεγχοι Προσυμφωνημένων Διαδικασιών (ISRS 4400)
 • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Φορολογικές Υπηρεσίες
Tax Services

 • Φορολογικός σχεδιασμός και συμβουλευτική υποστήριξη (Tax planning)
 • Γνωμοδοτήσεις για φορολογικά θέματα
 • Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing)
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι για εντοπισμό τυχόν παραλείψεων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα φορολογίας ιδιωτών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Financial Advisory & Business Consulting

 • Έλεγχοι/εκθέσεις για συγχωνεύσεις, μετατροπές, αποσχίσεις & εξαγορές (Mergers & Acquisitions)
 • Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)
 • Αποτιμήσεις & Εκτιμήσεις (Business Valuations)
 • Ειδικές επισκοπήσεις (Due Diligence)
 • Εφαρμογή & κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (IFRS Reporting)
 • Εκκαθάριση επιχειρήσεων (Liquidations)
 • Καταγραφή & αξιολόγηση διαδικασιών με στόχο την αναδιοργάνωση & τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας

Τηλέφωνο:

210 2776496

E-mail:

info@e-hbp.gr

Διεύθυνση:

Ιφιγένειας 81, Νέα Ιωνία (με ραντεβού)

Live Editor