Καριέρα & Ανθρώπινο Δυναμικό
A Morison KSi Partner

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρεία ΗΒΡ στελεχώνεται από πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος καθώς επίσης και άτομα με μεταπτυχιακούς τίτλους Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων.

Επειδή το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας καθορίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η HBP δίνει προτεραιότητα στη διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της, έτσι ώστε σε όλους τους πελάτες της να παρέχονται άριστες επαγγελματικές υπηρεσίες.

Η εταιρεία ΗΒΡ στελεχώνεται από πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος καθώς επίσης και άτομα με μεταπτυχιακούς τίτλους Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων.

Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η εταιρεία έχει επιλέξει άτομα με ακεραιότητα χαρακτήρα, αρτιότητα γνώσεων, ομαδικό πνεύμα, υψηλές φιλοδοξίες και υπευθυνότητα. Η εσωτερική οργανωτική δομή της εταιρείας ακολουθεί τις κατωτέρω διαβαθμίσεις:

 

Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές
Δόκιμοι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές
Επίκουροι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές
Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές

Καριέρα

Η εταιρεία HBP είναι η ελληνική ελεγκτική εταιρεία που είναι μέλος της Morison International, ενός παγκόσμιου οργανισμού με μέλη διακεκριμένες συνεργαζόμενες εταιρείες που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Remember: It is important to choose the right size of firm for you...

Η εύρεση εργασίας είναι μία διαδικασία που προϋποθέτει συνειδητή επιλογή αφενός του επαγγέλματος και αφετέρου της εταιρεία στην οποία θα σταδιοδρομήσεις. Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή είναι επάγγελμα καριέρας με αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο γνώσεων αλλά και με δυνατότητες εξέλιξης. Για την εκπλήρωση των προσδοκιών σου είναι σημαντική η επιλογή της κατάλληλης εταιρείας στην οποία θα ενσωματωθείς αλλά και θα αναδειχθείς.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η επαγγελματική εμπειρία και γνώση που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από μία μεσαίου μεγέθους εταιρεία, όπως η HBP Oρκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ, είναι υψηλού επιπέδου καθώς έχει τα κάτωθι συγκριτικά πλεονεκτήματα:

1. Εύρος Αντικειμένου

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των μεσαίου μεγέθους ελεγκτικών εταιρειών είναι ότι παρέχουν στα μέλη τους τη δυνατότητα συμμετοχής σε projects διαφορετικού αντικειμένου και έκτασης αποφεύγοντας την συστηματικοποίηση της εργασίας και δίνοντας κίνητρα για περαιτέρω κατάρτιση.

Επιπλέον η διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ανατεθέντων έργων είναι μικρότερη σε εταιρείες μεσαίου μεγέθους λόγω της διαφορετικότητας των πελατών σε μέγεθος και αντικείμενο γεγονός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση διάφορων καταστάσεων και προβλημάτων.

2. Ανάληψη Ευθυνών

Ο βαθμός προσωπικής ανάμιξης στο εκάστοτε αντικείμενο εργασίας συμβάλλει στην υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων στο χώρο μελών, τα οποία ενθαρρύνονται από τα πρώτα τους βήματα να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στην ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου.

Κατά συνέπεια παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του συνόλου ενός έργου (όχι ενός μόνο μέρους αυτού) και η προσωπική συμμετοχή αναγνωρίζεται και αξιολογείται καθ’ όλη την διάρκεια του έργου.

3. Προσωπική Επαφή

Το περιβάλλον εργασίας σε εταιρείες μεσαίου μεγέθους και η προσωπική επαφή των Ορκωτών Ελεγκτών με όλους τους υπαλλήλους ενισχύουν το ομαδικό πνεύμα, που απαιτείται, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες των πελατών τους για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αποφεύγοντας χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Επιπλέον, η ύπαρξη σύνθετου οργανογράμματος είναι προαιρετική καθώς υπάρχει άμεση επαφή και συνεργασία των μελών ανεξαρτήτως διαβαθμίσεων με τους Partners, οι οποίοι δύναται να αξιολογούν την συμβολή καθενός ξεχωριστά και να καθοδηγούν – συμβουλεύουν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μέλους.

 

Εάν επιθυμείτε να εργασθείτε στην εταιρεία μας, μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα sto hr@e-hbp.gr  ?????