HBP Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές
A Morison KSi Partner

Η HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. είναι μια ταχύτατα ανερχόμενη εταιρεία όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το πλήθος των πελατών και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Κύριο στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση των αναγκών των πελατών της, της αγοράς μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται, των στόχων και δυνατοτήτων τους καθώς και των προβλημάτων που τους απασχολούν.

Η εταιρεία HBP Α.Ε. είναι ανεξάρτητο μέλος της Morison KSi στην Ελλάδα, έδρα της οποίας είναι το Λονδίνο.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 • Τακτικοί Έλεγχοι Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Έλεγχοι ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Έλεγχοι για την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο
 • Έλεγχοι ειδικών αντικειμένων
 • Έλεγχοι επιδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Διαχειριστικοί Έλεγχοι
 • Λοιποί Έλεγχοι και Πιστοποιήσεις

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Φορολογικές Συμβουλές
 • Φορολογική αξιοποίηση αναπτυξιακών νόμων
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων και παραλείψεων
 • Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης
 • Γνωμοδοτήσεις για φορολογικά θέματα

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

 • Σύμβουλοι σε θέματα εσωτερικού ελέγχου
 • Αποτίμηση αξίας εταιρείας
 • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Άσκηση έργου εκκαθαριστή, προσωρινού επιτρόπου και συνδίκου πτώχευσης
 • Έλεγχοι/εκθέσεις για συγχωνεύσεις, αποσχίσεις & εξαγορές
 • Business Plans

Ποιοι Ειμαστε

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006, βάσει του Π.Δ. 226/1992, από τους Χαράλαμπο Μπιλλίνη και Βασιλική Πασχαλίδου, δύο αναγνωρισμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), με υψηλή επαγγελματική εμπειρία και προσόντα διακριτά σε κάθε επίπεδο απασχόλησης, ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους.

Στη συνέχεια η εταιρεία πλαισιώθηκε από νέα ταλαντούχα στελέχη με διαφορετικό και σημαντικό background. Στα στελέχη αυτά η εταιρεία επενδύει με συνεχή εκπαίδευση, προκειμένου οι γνώσεις τους να είναι πάντα ενημερωμένες με τις τελευταίες ισχύουσες διατάξεις σε λογιστικά, ελεγκτικά, χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα.

Όραμα και Στρατηγική
Η HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών με υψηλά πρότυπα τεχνικής επάρκειας, συνοδευόμενες από την επιβαλλόμενη επιμέλεια, ευσυνειδησία και αξιοπιστία. Παράλληλα με την εφαρμογή κατάλληλων μεθοδολογιών είναι σε θέση να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις κατά περίπτωση ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η δοκιμασμένη επαγγελματική διαδρομή των ιδρυτικών μελών της, η επιτυχημένη επάνδρωσή της με άρτια καταρτισμένο και συνεχώς ενήμερο προσωπικό και η σύγχρονη αντίληψη λειτουργίας της, διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αποτελεσματικότητά της.

Our Benefits

Project Management
High Professional Training Standards
Business Development
Quality Control
Marketing
Διεθνές Δίκτυο
Η εταιρεία HBP Α.Ε. είναι ανεξάρτητο μέλος της Morison KSi στην Ελλάδα, έδρα της οποίας είναι το Λονδίνο. Η HBP Α.Ε. πληρεί τις υποχρεώσεις και χαίρει τα δικαιώματα που απορρέουν από την σχέση αυτή. Η Morison KSi είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με μέλη ανεξάρτητες, διακεκριμένες και συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες – ενεργώντας ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι – παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο χώρο της παροχής ελεγκτικών, λογιστικών, φορολογικών, συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών.

Η Morison KSi είναι ένα καινοτόμο μέσο υποστήριξης και ανάπτυξης, πελατοκεντρικό, που διατίθεται σε μία αυστηρώς επιλεγμένη ομάδα ομοϊδεατών εταιρειών και αριθμεί σήμερα πάνω από 84 μέλη σε 59 χώρες στον κόσμο.

Το δίκτυο της Morison KSi παρέχει στις εταιρείες μέλη του ένα λειτουργικό πλαίσιο, που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών και του προσωπικού τους. Ταυτόχρονα, παρέχει υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους παγκοσμίως, καθώς και πρόσβαση σε εκπαίδευση διεθνών προδιαγραφών και πηγές εξειδικευμένων γνώσεων.

Εταιρική Διακυβέρνηση
Η εταιρική διακυβέρνηση της HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ασκείται από τους δύο ιδρυτές – μετόχους της εταιρείας, Χαράλαμπο Μπιλλίνη και Βασιλική Πασχαλίδου.

Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1.

Οι εταίροι – μέτοχοι της εταιρείας έχουν ευθύνη για την εξασφάλιση των εξής:

 • Ποιότητας του ελεγκτικού έργου
 • Ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας & εχεμύθειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
 • Διαχείρισης του Κινδύνου (Risk Management)
 • Συμμόρφωσης όλων των συνεργατών της εταιρείας με τους νόμους/κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η εταιρία HBP A.E. παρέχει τις εξειδικευμένες της υπηρεσίες σε εύρος επιχειρήσεων της αγοράς, τις οποίες συμβουλεύει και εξυπηρετεί προς όφελός τους και όπως αναλογεί στην εκάστοτε λογιστική, ελεγκτική, χρηματοοικονομική και φορολογική νομοθεσία.

Αυτό το πελατολόγιο δραστηριοποιείται στους τομείς της Βιομηχανίας, της Παροχής Υπηρεσιών, των Φυσικών Πόρων, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του Τουρισμού, της Πληροφορικής, των Τεχνικών-Κατασκευαστικών Εταιρειών, της Nαυτιλίας, και άλλες…

 • Βιομηχανία
 • Βιομηχανικά Αγαθά - Εμπόριο
 • Παροχής Υπηρεσιών
 • Φυσικοί Πόροι
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Τουρισμός
 • Πληροφορική
 • Τεχνικές – Κατασκευαστικές Εταιρείες
 • Nαυτιλία
 • Άλλα