Εταιρεία
A Morison KSi Partner

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (δ.τ. HBP A.E.) είναι μια ταχύτατα ανερχόμενη εταιρεία όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το πλήθος των πελατών και το ανθρώπινο δυναμικό της. Κύριο στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση των αναγκών των πελατών της, της αγοράς μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται, των στόχων και δυνατοτήτων τους καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. είναι ανεξάρτητο μέλος της Morison KSi, έδρα της οποίας είναι το Λονδίνο.

Ποιοι Ειμαστε

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006, βάσει του Π.Δ. 226/1992, από τους Χαράλαμπο Μπιλλίνη και Βασιλική Πασχαλίδου, δύο αναγνωρισμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), με υψηλή επαγγελματική εμπειρία και προσόντα διακριτά σε κάθε επίπεδο απασχόλησης, ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους.

Στη συνέχεια η εταιρεία πλαισιώθηκε από νέα ταλαντούχα στελέχη με διαφορετικό και σημαντικό background. Στα στελέχη αυτά η εταιρεία επενδύει με συνεχή εκπαίδευση, προκειμένου οι γνώσεις τους να είναι πάντα ενημερωμένες με τις τελευταίες ισχύουσες διατάξεις σε λογιστικά, ελεγκτικά, χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα.

Η εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ασκείται από τους δύο ιδρυτές-μετόχους της εταιρείας Χαράλαμπο Μπιλλίνη και Βασιλική Πασχαλίδου.

Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο International Standard on Quality Control 1.

Οι μέτοχοι  της εταιρείας έχουν ευθύνη για την εξασφάλιση των εξής:

  • Ποιότητας του ελεγκτικού έργου
  • Ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και εχεμύθειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
  • Διαχείρισης του κινδύνου (Risk Management)
  • Συμμόρφωσης όλων των συνεργατών της εταιρείας με τους νόμους/κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Όραμα και Στρατηγική

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών με υψηλά πρότυπα τεχνικής επάρκειας, συνοδευόμενα από την επιβαλλόμενη επιμέλεια, ευσυνειδησία και αξιοπιστία. Παράλληλα με την εφαρμογή κατάλληλων μεθοδολογιών είναι σε θέση να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις κατά περίπτωση ανάγκες των πελατών της.

Η δοκιμασμένη επαγγελματική διαδρομή των ιδρυτικών μελών της, η επιτυχημένη επάνδρωσή της με άρτια καταρτισμένο και συνεχώς ενήμερο προσωπικό και η σύγχρονη αντίληψη λειτουργίας της, διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αποτελεσματικότητά της.

Τουλάχιστον

150
ΜΕΛΗ
80
ΧΩΡΕΣ
9000
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Διεθνές Δίκτυο

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. είναι ανεξάρτητο μέλος της Morison KSi στην Ελλάδα, έδρα της οποίας είναι το Λονδίνο. Η HBP Α.Ε. πληροί τις υποχρεώσεις και χαίρει τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σχέση αυτή. Η Morison KSi είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με μέλη ανεξάρτητες, διακεκριμένες και συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες – ενεργώντας ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι – παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο χώρο της παροχής ελεγκτικών, λογιστικών, φορολογικών, συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών.

Η Morison KSi είναι ένα καινοτόμο μέσο υποστήριξης και ανάπτυξης, πελατοκεντρικό, που διατίθεται σε μία αυστηρώς επιλεγμένη ομάδα ομοϊδεατών εταιρειών και αριθμεί σήμερα πάνω από 150 μέλη σε 80 χώρες στον κόσμο.

Το δίκτυο της Morison KSi παρέχει στις εταιρείες μέλη του ένα λειτουργικό πλαίσιο, που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών και του προσωπικού τους. Ταυτόχρονα, παρέχει υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους παγκοσμίως, καθώς και πρόσβαση σε εκπαίδευση διεθνών προδιαγραφών και πηγές εξειδικευμένων γνώσεων.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.  έχει την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία να παρέχει υψηλής ποιότητας ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στο αντικείμενο δραστηριοτήτων των πελατών της που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας όπως Βιομηχανία, Εμπόριο, Τουρισμός & Εστίαση, Παροχή Υπηρεσιών, Ναυτιλία κ.α.

Βιομηχανία
Υγεία
Εμπόριο
Ενέργεια & Φυσικοί Πόροι
Τουρισμός - Ξενοδοχεία
Δημόσιος Τομέας
Τεχνολογία
Τεχνικές - Κατασκευαστικές Εταιρείες
Nαυτιλία
Εστίαση
Εκπαίδευση
Παροχή Υπηρεσιών